EN DE HR HU RO Happy childrens, confident, succesfull adults!
carecomp logo
RAZVOJ VJEŠTINA UDOMITELJA I ODGAJATELJA ZA DJECU U UDOMITELJJSTVU U KONTEKSTU TRANZICIJE IZ INSTITUCIONALNE U ALTERNATIVNE OBLIKE SKRBI UNUTAR ZAJEDNICE
2024. 07. 15
Novosti/događanja
Primjeri dobrih praksi
Kurikulum edukacije i edukativni materijali za pružatelje skrbi i udomiteljeKvalitetno udomiteljstvo za sretno djetinjstvo

Quality foster care for a happy childhood


targetgroupaddressed

priorityareaaddressed
- Pružanje potrebnih vještina i znanja udomiteljima i potencijalnim udomiteljima u radu s udomljenom djecom kao i s djecom s teškoćama u razvoju i onima s problemima u ponašanju

- promocija udomiteljstva za djecu

-unapređenje kvalitete skrbi o djeci u udomiteljskim obiteljima

countryoforigin
Hrvatska

level
  • 2 regije

typeoftraining

briefdescription
Program je trajao tri godine (2010.-2013.) i bio je financiran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Provodio se na području dvije županije i u partnerstvu s tri centra za socijalnu skrb.

Sastojao se od tri vrste aktivnosti:

1.    Promotivne aktivnosti usmjerene na širenje svijesti javnosti o potrebama djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

2.    Edukativne aktivnosti koje su bile sumjerene prema jačanju znanja i kompetencija udomitelja i potencijalnih udomitelja

3.    Aktivnosti usmjerene na pružanje podrške udomiteljima; individualno savjetovanje, supervizija za djelatnike centara za socijalnu skrb koji se bave udomiteljstvom, zajednička neformalna druženja udomiteljskih obitelji, izrada individualnog plana skrbi za dijete

 

1.    Promotivne aktivnosti: Okrugli stolovi za stručnjake iz lokalne zajednice na temu unapređenja skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi; Tribine za širu javnost s ciljem promocije udomiteljstva za djecu. Na Okruglim stolovima su prezentaciju imali djelatnici iz sustava socijalne skrbi (Centri za socijalnu skrb i domovi za djecu) i sveučilišni profesori. Na Tribinama su izlagali sami udomitelji i članovi tima za udomiteljstvo iz centara za socijalnu skrb.

2.    Edukativne aktivnosti za udomitelje i potencijalne udomitelje:

-       Edukativne radionice za udomitelje koji skrbe o djeci na sljedeće teme: psihosocijalni razvoj djeteta, posebne potrebe djece u udomiteljskim obiteljima, odnos i utjecaj biološke obitelji, zlostavljanje i zanemarivanje djece, odgojne metode, razvoj zdrave i funkcionalne obitelji, izrada individualnog plana skrbi za dijete

-       Edukativne radionice za udomitelje koji skrbe o djeci s mentalnim ili tjelesnim oštećenjima, osim općeg dijela,  sadrže i sljedeće teme: specifičnosti djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, Specifičnosti razdoblja puberteta djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, Usvajanje praktičnih vještina, Razvoj samopoštovanja kod djeteta, Razvoj socijalizacijskih vještina kod djeteta, Seksualnost i spolni odgoj djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,

-       Edukativne radionice za udomitelje koji skrbe o djeci s poremećajima u ponašanju sadrže, osim općeg dijela, i sljedeće teme: Poremećaji u ponašanju, Izbor odgojnih metoda i metoda discipliniranja.

3.    Aktivnosti usmjerene na pružanje podrške udomiteljima – kroz direktnu potporu udomitelja i kroz potporu stručnim djelatnicima centara za socijalnu skrb koji rade s udomiteljima.

 

Edukativne radionice su trajale po 4 sata svaka. Na radionicama je bilo prisutno 10 -15 udomitelja. Supervizija za djelatnike centara za socijalnu skrb održavala se svaka 4 mjeseca. Neformalna druženja udomiteljskih obitelji organizirana su jednom godišnje na zajedničkom izletu svih koji su te godine sudjelovali u edukaciji. U okviru projekta izrađen je Priručnik – Individualni plan skrbi za udomljeno dijete u udomiteljskoj obitelji koji je primjenjiv i na djecu u domu.

mainachievements
Edukatori/treneri nisu prolazili posebnu obuku. Uvjet je bio da imaju odgovarajuću naobrazbu (psiholozi, socijalni radnici, defektolozi), iskustvo grupnog rada i iskustvo držanja edukacije za udomitelje ili roditelje. Ovisno o području ekspertize, različiti stručnjaci su držali edukacije iz različitih tema.

Sudionici edukacija su se u svakom trenutku mogli obratiti za savjet i pomoć provoditeljima edukacija ili djelatnicima centara za socijalnu skrb.

Ukupno je u edukaciju bilo uključeno 80 udomitelja s područja dvije županije te 10ak djelatnika centara za socijalnu skrb.

Sudionici su se tijekom sve tri godine provedbe Programa vrlo pozitivno osvrtali na izvedbu Programa, te naglašavali korisnost i praktičnost, kao i stručnost i toplinu izvođača edukacija. Djelatnici centara za socijlnu skrb su također bili zadovoljni provedenim edukacijama koje su ih i oslobodile dijela posla koji oni, radi nedovoljno vremena, ne mogu izvoditi tako opširno i pružiti sve sadržaje koji su bili dio ovog programa.

Ma zajedničkim druženjima udomiteljskih obitelji, udomitelji su dobili priliku upoznati i one udomitelje koji nisu s područja njihovog centra za socijalnu skrb. Razmijenili su iskustva koja su im pomogla da se osnaže i povežu i planiraju neke buduće zajedničke aktivnosti.

Održivost ovog projekta se ogleda u usvojenim znanjima i vještinama potrebnim za kvalitetnu skrb o udomljenoj djeci, a koja udomiteljima daju osjećaj sigurnost i kompetentnosti te će ih koristiti za cijelo vrijeme svog bavljenja udomiteljstvom.

Naknadno praćenje, po završetku programa, nije bilo predviđeno ni provedeno.

effectiveness
Cilj ovog programa je razvoj usluga i aktivnosti koje pridnose kvaliteti udomiteljstva i kvalitetnijem planiranju udomiteljske skrbi te povećanju broja udomitelja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Specifični ciljevi programa:

Pružanje potrebnih znanja i vještina za kvalitetno udomiteljstvo djece potencijalnim udomiteljima
Pružanje potrebnih znanja i vještina za kvalitetno udomiteljstvo djece udomiteljima
Udomiteljima djece s teškoćama u razvoju i djece s poremećajima u ponašanju, pružanje odgovarajuće profesionalne pomoći
Povezivanje udomiteljskih obitelji
Pružanje stručne potpore i supervizije radu stručnog osoblja centara za socijalnu skrb koji se bave poslovima udomiteljstva.
Razvoj i popularizacija udomiteljstva
Tematske, edukativne radionice su se održavale u trajanju od 4h svaka i sadržavale su power point prezentacije, vježbe (individualno i u paru) te diskusiju i evaluaciju.

Sve aktivnosti su provođene u uskoj suradnji s centrima za socijalnu skrb, te u slučaju promotivnih aktivnosti, i ostalim relevantnim službama u zajednici (domovi za djecu, škole, vjerske zajednice i sl.). 

Individualno savjetovanje za udomitelje i udomljenu djecu su provodili stručnjaci, a prema iskazanim potrebama udomiteljima.

Zajednička druženja udomiteljskih obitelji su se održavala van njihova mjesta boravka. Na izletima koji su imali i edukativno-zabavnu funkciju (posjete muzejima, zoološkom vrtu i sl.) te su na njima sudjelovala i biološka djeca udomitelja.  Provedena, unutarnja i vanjska evaluacija, pokazala je na zadovoljstvo provedenim programom i od strane udomitelja i od strane djelatnika centara za socijalnu skrb.

evaluation
Primijenjena je unutarnja i vanjska evaluacija. Unutarnja evaluacija se provodila kontinuirano, nakon svake provedene aktivnosti, a vanjska nakon svake godine provedbe, te završna evaluacija cjelokupnog programa. Vanjska evaluacija je uključivala, osim projektne dokumentacije, i fokusne grupe udomitelja i intervjue s djelatnicima centara za socijalnu skrb.

Edukativne radionice su evaluirane pomoću upitnika kojim se ispitivala primjerenost tema i korisnost tema, zadovoljstvo s njihovom prezentacijom i načinom rada te zadovoljstvo s predavačima. Evaluacija je pokazala da su udomitelji i potencijalni udomitelji  visokim ocjenama procjenjivali primjerenost tema i korisnost  edukacija koje je organizirao Sirius.  Dolaskom Siriusa, broj edukacija se značajno povećao i te se njima nastojalo  u kontinuitetu osposobljavati udomitelje kako bi svoju ulogu što bolje i kvalitetnije obavljali. Sudionici su se tijekom sve tri godine provedbe Programa vrlo pozitivno osvrtali na izvedbu Programa, te naglašavali korisnost i praktičnost, kao i stručnost i toplinu izvođača edukacija. Nakorisnijim su ocijenili radionice i individualno savjetovanje, a zatim zajednička druženja.

relateddocumentation
Svi materijali su dostupni u Siriusu, a samo priručnik Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji je dostupan na web stranici Siriusa, kao i kratki opis programa.

contactinformation
Ime: Ivana Đurković

Pozicija: voditeljica programa

E-Mail adresa: ivana@centar-sirius.hr

Adresa (posao):Trnjanska 59a, Zagreb

Zemlja: Hrvatska

Telefon: 385-1-6310 389

keywords
|
|
|
|
|
|